Politik
Politik i modern tidAsyl

Asyl  som inträde till ett land innebär både en belastning för det land där asylsökaren lämnar in sin ansökan och en förlust för ursprungslandet. Utöver det nämnda blir den asylsökande utsatt i det nya landet. För att förhindra detta skall asylstopp införas runt om i världen.


I värsta fall skall asyl endast tillåtas direkt från där kris äger rum till Sverige. Det skall alltså skapas lagliga vägar från till exempel flyktingläger och i situationer där progronosen visar att krisen är ihållande och kommer att vara i minst fem år fram i tiden.


För att asyl skall beviljas skall det finnas villkor som den sökande måste uppfylla och även vissa riktlinjer som måste följas vid ankomst.

 


Basinkomst

Staten är ansvarig för att varje medborgare skall ha en bostad men också tillgång till livsmedel. Ett nytt system skall ses över där flertalet av nuvarande bidrag avskaffas som till exempel studiebidrag, socialbidrag, barnbidrag och så vidare. Det skall istället införas en månadsvis minimumexistensersättning till varje medborgare för att garantera de nödvändigaste. För att minska oro, kriminalitet och ohälsa.

 


Bestående registering av vissa grova brott

Mord, pedofili och våldtäkt är brott som är så pass allvarliga och skapar en bestående skada hos anhöriga och den drabbade därför skall personer som begår dessa brott registeras i livsstid.Bostadsbristen

Bygga fler bostäder och glesa ut städerna så flera parker kan byggas och fler mötesplatser skapas. 

 


Bostadsstandard

Många lägenheter och villor har en äldre standard, dessa skall ha samma standard som de moderna lägenheterna och villorna. Därför övervägs att bostadsstandarden skall höjas. 

 

 

Butikstandard

För att öka trivsamheten och bekvämheten skall kraven höjas för butikers inredningsstandard.

 

 

Böneutrop

Böneutrop skall ses över för att en konvertering av böneutrop i Sverige till signaler, likt kyrkans skall genomföras. Att original böneutropet endast sker inne i moskén.


 

Cykelvägar

Många cykelvägar är i mycket dåligt skick samt att mellan vissa städer finns inga cykelförbindelser. Möjligheten skall undersökas om det finns utrymme för att bygga ut cykelvägarna över hela Sverige på landsbygden men också mellan närliggande länder. För att cykelförbindelserna fungerar problemfritt mellan städerna och länder.

 


Farthinder

Fysiska farthinder utgör ett problem i samhället inte minst för bilisten och för utryckningsfordon. Det skall ses över ett nytt system som innebär att hastigheten saktas ner från en sändare under en viss sträcka utanför till exempel skolor och dagis.

 

 

Feminism

Att på ett aktivt sätt öka kunskap bland medborgarna om feminism för att underlätta till att kvinnans position i samhällets stärks och bevaras.

 


Förbud mot religiösa partier

I ett samhälle där mångfald av tro existerar och där detta kommer att vara bestående. Är det rimligt att politiska partier med religiös grund förbjuds. Detta är en grundläggande förutsättning för demokratins överlevnad. För att stärka religonfriheten och stärka grundlagen. Religiösa partier får existera, verka och bildas men de skall inte få lov att ställa upp i riksdagsval, regional- eller kommunalnivå.

 


Försvarmakten och gymnasieutbildning

Försvarsmakten bör få möjligheten att öppna gymnasieskolor som erbjuder en utbildning för gymnasielver. Utbildningen skall förbereda gymnasielver inför militärlivet och skall inte ses som värnplikt.HBTQ

Öka kunskaper till varför det finns olikhet och skillnader för att skydda HBTQ-personer.

 


Hundägande

För att äga en hund skall det krävas ett tillstånd där det säkerställs att nödvändig kunskap erhålls. Det ska även tas hänsyn till belastningsregister vid utfärdande av sådant tillstånd. 


 

Integration

En sund integration börjar med stabila familjeförhållanden. Välfungerande familjer skapar ett välfungerande samhälle. En viktig roll i familj en är alltid en mors position. En mor är den som är mest engagerad i hemmet och barnens uppfostran. Det är hon som tar mest ansvar för barnen vid en skilsmässa och det är hon som oftast tar hand om barnen efter en skilsmässa. En mors roll i familjen, och i samhället, är ovärderlig och därför skall mödrars roll skyddas. Det görs bäst genom att trygga deras ekonomi och deras tid. Det skall öppnas upp för en särskild ersättning som ges månadsvis till mödrar för att stärka deras ekonomi och minska arbetstiden men ändå skall de få lika hög lön. För att mödrar skall vara  självständiga, oberoende och bli starka.

 

Att genom att upplösa invandrartätheten i de utsatta områdena och erbjuda 50 % av invånarna att flytta till ett område med lägre invandrartäthet och genom bygga om i dessa utsatta områden kommer ingerationen att öka. Familjer som flyttar till det nya området får en ny stödfamilj i området för att lätt integreras i det nya området och i samhället.

  


Klimatförändringar

Verka för lägre växthusgasutsläpp i världen för att övervinna den globala uppvärmningen. Verka för att tvinga på USA ett klimatavtal.

 

 

Kris och beredskap

Stärka Försvarsmaktens arbete och ha ett tillräckligt utrustat försvar för att kunna hindra samt bekämpa utomstående angrep.Kriminalitet

I dagsläget ser vi en ohållbar situation med en växande krimnialitet med grov brottslighet som utgång. Vi vill på ettt skickligt sätt få så många som möjligt att lämna det krimniella livet och bli en del av samhället. För detta krävs många återgärder. Dels förebyggande men också åtgärder som får den krimnella att bryta sin kriminella livstil.


En del av dessa åtgärder är vi skapar möjligeter till ett sund liv efter det kriminella livet och ett en väg in i samhället. Dels genom att minska belastningsregistertiden till fem år för samtliga brott men också samtidigt avskräcka kriminella och personer som vill bli krimnella från att bli kriminella.


 

Kurdistan

Kurdistan har långt tillbaka i historien bott i utbrett geografiskt område. De har både kultur och ett eget språk. Ingen annan har rätt till denna mark förutom kurder. Därför erkänner partiet Kurdistan och dess nuvarande geografiska område som ett land. Medborgarskap

Tolv år som krav för att bli svensk medborgare och dessutom kräva språktest och kulturkännedom.Media

För att säkerställa mediers sanningshalt och för att informationen skall vara tillförlitlig och trovärdig skall en existerande myndighet eller en ny tillsatt myndigt åta uppgiften som aktivit granskar registrerande medier samt betygersätter dessa. Systemet skall vara transparent och tillgänglig för allmänheten. Mellanösternkonflikten

Som parti kommer aldrig en stötning av en krigsmakt i modern tid som ockuperar ett annat land ske. Israel har brutit mot både internationella lagar och FN-konventioner. Därför kommer Israel aldrig erkännas som stat. Marken tillhör fortfarande Palestina men är under ockupation.Minska affärsidéer av samma sort per yta

Genom att begränsa hur många affärsidéer av samma sort som får verka inom samma områden blir områden mer attraktiva och det blir mer ordningsamt.

 


Pension och pensionärer 

Många pensionärer lider av sämre ekonomi. Därför skall pensionen inte skattas. Pensionen är redan skattad och skall inte skattas en gång till.


En tilläggsutbildning skall uformas för just de som skall arbeta med pensionärer för att säkerställa ett professionell och ett gott betmötande.Psykiatri

Inom psykiatrin är det många som vanvårdas och deras vistelse blir antigen långvarig eller blir psykiatrin en slutdestination. Det skall ställas högre krav på psykiatrin, Psykiatrikers ansvar skall öka och deras makt skall minskas. Det skall även öppnas upp för en vårdgaranti inom psykiatrin att patienten max får lov att vistas på en avdelning i max tre månader därefter skall antigen patienten hem eller flyttas till ett vårdhem med mer omsorg och mer hemtrevlig miljö. Självmordsstatistiken skall övervinnas på riktigt. Människor skall tas hand om långt innan de får planer på att begå självmord. Att fånga upp tidiga tecken och studeras dessa närmare för att förhindra ett självmord är målet. 

 

 

Sjukvård

Sjukvården skall vara helt statlig för att garantera vård i världsklass för alla medborgare. Det skall inte drivas en politik som innebär vinster i välfärden eller att viktiga delar av välfärden äventyras av oseriösa företag vars syfte är att tjäna pengar.

 


Slöjförbud för minderåriga

Förbudet skall gälla för minderåriga, det vill säga barn upp till 15 år, skall förbjudas att bära slöja. Det är orimligt att barn bär och signalerar starka religiösa budskap utan att förstå dess innebörd. Barn skall skyddas och staten skall ta ansvar för deras uppväxt.

 


Skatt

I ett välfärdssamhälle skall inte medborgarnas tillgångar och inkomster begränsas eller ha ett tak. Begräsningen skall ligga i hur dåligt en medborgare får ha det. Därför skall det öppnas upp för sänkta skatter för både stora och små företag för att öka företagsamheten och underlätta nya anställningar men även undvika skatteflykter. När det jobbas mer skall det synas i plånboken.


Istället skall skatten för banker höjas och även för företag som går med stor överskott efter utbetalda löner och avgifter.

 

 

Skola

En statligt ägd skola utan friskolor eller privatskolor för att försäkra skolans kvalité och inte äventyra barnens skolgång. För att säkra att alla får höga och likvärdiga kunskaper i samhället som vuxna.

 


Sociala medier 

Flera länder även Sverige påverkas av sociala mediers makt över yttrandefriheten. Lösningen på detta bör vara att sociala medier bör rätta sig efter respektive lands regler och lagar gällande yttrandefrihet.Städarbete
Att städa efter någon annan är förolämpande, många gånger upplever den som städar sig kränkt. Det skall sättas höga krav på branschen och kräva att det mesta städarbeten sköts med städmaskiner utan människor bara i vissa särskilda fall utföra städarbete.

 


Terrorism

Ge mer resurser till Säkerhetspolisen för att övervaka terrormisstänkta i landet, för att samarbeta med andra underrättelseverksamheter, ha koll på utomstående terrorister och hot mot Sverige.

 

 

Tiggeriförbud

Det skall skapas en trygg tillvaro i samhället för varje medborgare. Därför finns ingen anledning eller behov från varje enskild medborgare att tigga. Därför skall det införas ett nationellt tiggeriförbud.

 

 

Tobak

Det skall ställas höga krav på tobakshandeln och kräva bland annat att de beroendeframkallande ämnen minskas rejält för att varje medborgare som röker får det lättare att sluta röka. 

 


Tull

Stärka tullen rejält för att eliminera inflödet av vapen och narkotika. Tullen spelar en avgörande roll för att minska illegal narkotikahandel och vapen.

 


Utrikespolitik

Att genom studera varför det uppstår konflikter mellan parter och få bättre information kunna angripa orsakerna för att främja fred och förbygga väpnade konflikter. 

Stötta demokratiska länder och hjälpa till att utveckla fler sådana.

 


Utländska företag 

Sänka skatten, momsen samt eventuellt eliminera arbetsavigaravigften för utländska företag för att ta nytta av existerande utländsk kompetens som finns i samhället.Utträde ur Europeiska unionen

För att fullständigt bestämma över vår frihet och stifta vilka lagar som ska råda i Sverige är utträde ur Europeiska unionen nödvändigt.


Europa är mångkulturelt och skillnaderna kan vara stora mellan varje land därför är det inte rimligt med en union som styr.Yttrandefrihet 

Yttrandefriheten bör vidgas. Idagsläget finns det många lagar som begräsnar yttrandefriheten. Därför skall dessa lagar ses över för minska deras begräsning.Återvandring och utvandring 

De flesta svenska medborgare med utländsk ursprung närmaste generationerna har integrerats och det skall stiftas att ägna sig att försöka driva ut dessa som ett brott.


Samtidigt skall vissa invandrargrupper som har fått asylskäl på fel grunder, skall deras medborskap och uppehållstillstånd tas tillbaka ifall situationen tillåter det.


Vissa svenska medborgare har en negativ inställning till svensk grundlag som ständigt vill angripa den, därför skall det vara möjligt att få tillstånd ett utvandringsprojekt. Avtal med andra länder som vill ta mot dessa skall undertecknas.